Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Result Type:
Illustrations - 4
Editions - 3
Ballad Works - 1
IconClass:
23T27(XIV) - 4
31A2518(+81) - 1
41A12 - 1
45C13(SWORD)(+1) - 1
45C15 - 1

(show more)

Dates:
1650-1700 - 1
1700-1750 - 2
Subjects:
Louis XIV, King of France, 1638-1715 - 3
Collections:
Bodleian Firth - 2
Bodleian Rare Books - 1
Printers/Publishers:
Cawe, G., widow of - 1
Morphew, J. - 1
T.M. - 1
Locations:
London - 2
Brussels - 1

Search again:

Results:

Your current search: IconClass Code: 23T27(XIV)

8 results found Page 1 of 1

Illustration - 1st Illustration on Bod21580

IconClass Codes:
46A124: Knight
23T27(XIV): Modern division of historical epochs ~ centuries (with Roman NUMBER of century)

Edition - Bod23007

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermakelyke Vryagie

First Line: Jongman. Schoon Isabel verstaet mijn reden wel

Tune: Schoon Isabel

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv

First Line: O doodt o vreede doodt!

Tune: Biron

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende

First Line: Liefste Rosalinde waerom weende gy

Tune: Trompet marin oft Wat voor groote blydtschap

28825 c.1(3)

Click image to view larger


Illustration - 1st Illustration on Bod13340

IconClass Codes:
31A2518(+81): Hand on the hip (+ male human being (not to be used where -A- is prescribed))
45D313: Private soldier
45C15: Archer's weapons
23T27(XIV): Modern division of historical epochs ~ centuries (with Roman NUMBER of century)

Illustration - 1st Illustration on Bod12384

IconClass Codes:
48C7522: One person playing string instrument (plucked)
48C7323: Lute, and special forms of lute, e.g.: theorbo
48C7541: Singer accompanying himself
23T27(XIV): Modern division of historical epochs ~ centuries (with Roman NUMBER of century)

Illustration - 1st Illustration on Bod20678

IconClass Codes:
45C22: Armour
41A12: Castle
45C13(SWORD)(+1): Hacking and thrusting weapons: sword (+ during the battle)
45H33: Hand-to-hand fighting (~ battle)
45C19(SHIELD)(+1): Protective weapons: shield (+ during the battle)
23T27(XIV): Modern division of historical epochs ~ centuries (with Roman NUMBER of century)

Edition - Bod6378

Imprint Names:  T.M.

Imprint Locations:  London

Date  [c.1689]

Imprint: London, Printed by T.M.


Ballad

Title: An excellent new song on Lewis le grand, or The French king and the devil

First Line: A song I will sing

Tune: The orange

References:

ESTC: R20452

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715

Firth b.21(25)

Click image to view larger


Edition - Bod6382

Imprint Names:  Morphew, J.

Imprint Locations:  London

Date  1708

Imprint: London: Printed, and are to be Sold by John Morphew, near Stationers-Hall, 1708. The Second Edit[ion]


Ballad

Title: Jack Frenchman's lamentation. An excellent new song

First Line: Ye commons and peers

Tune: I'll tell thee Dick

Notes:  Second edition

References:

ESTC: N71062

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715

Firth b.21(67)

Click image to view larger


Ballad Work - Roud Number: FFF

Titles:
Den lakensnyder en zyne vrouwe
Zedig mey-liedjen van de jonge jeugd der minne
Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode
Mareie et Martin
Kapiteyn Jacobus. Liedeken van den kloekmoedigen Kapiteyn Jan Jacobsen, die alleen met syn volk vegte tegen zeven Hollandsche schepen
Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen
Jeanne d'Arc, dite pucelle d'Orléans
Liedeken van eenen potafer, die met bedrog een ryke joffrouw vryde en trouwde
Lied van den hovenier Florus
Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne
Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren
Aurora brengt den klaren dag. Afscheyd-lied van eenen jongman die na Oost-Indiën ging en van zyn liefste afscheyd nam
Liedeken van twee verdrukte weezen of standvastige liefde afgebeeld in Valerius en Lucia
Liedeken van den patriarch Abraham
Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793
Liedeken van den Accysenaers Zoon
Wonderbaere vryagie, tusschen den getrouwen Floris en de beminnenswaerdige Blanchifleur
Liedeken van eene hooveerdige Dame die door eenen pater dede eenen spiegel koopen te Parys
Een schoon historie liedeken
Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren
Een schoon Historie-Liedt van Heer Frederick van Genua, een ryck Coopmans Vrouwe
Merkweèrdig victorie-lied, over de kapitulatie en het overgaen der stad Luxembourg, op den 7 Mey 1795
Liedeken van Franciscus Anneeses, onthoofd op den 19 Septemb. 1719
Wonder historie-liedeken van den timmerman van Keulen
Den kaetzebal of beklagliedeken van eenen jongman en eene jonge dochter, die langen tyd te samen gevryd hadden en alle twee van liefde gestorven zyn
Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv
Liedeken op de standvastige Liefde uytgeschenen in Jan Van Haelst en Fidelia
Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende
Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght
Een nieuw vermaeckelyck liedeken van den snellen jaegher van't haesken
De liefde triomfeert. Wonder trouw geval tusschen eene edele kapiteijns dochter en eenen gemeynen soldaet
Nieuw aengenaem liedeken van d'aerdsche goden
Liedeken van den nieuwen Most
Een schoon liedekens van den propheet Jonas
Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende
Ratelwachts Nieuwe-jaers groet, aen alle heeren, kooplieden, borgers, en inwoonders der stad Amsterdam, voor't jaer ons heeren 1721
Nieuw liedeken op den achterklap
Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk
Nieuw liedeken
Het wonderbaer geval der liefde tusschen Rudolphus en Theresia
Vryagie tusschen eenen herder en herderin
Een nieuw liedeken van de seven H. Sacramenten
Kluchtig liedeken, op het wonderbaer leven en dood van den beroemden Pier la la
Den kloef-maker. Klugtig liedeken van eene bermhertige vrouwe tot haren overleden man
Nieuw liedeken van de nobel neusen
Wonderbaer lied wegens een koper kruys voorgevallen in Konstantinopelen onder 't turks gebied
Lied van den Dominé van Yzendyke
Liedeken op den uytersten wille van Jacobus Lerberge
La mort de M. de Malbroug ou le petit page
Liedeken ofte den lof der Boeren
Een devoot Liedeken van een danckseggende Ziele
Maestrigt gy schoone stede. Samenspraeke tusschen den konig van Vrankryk en de Stad Maestricht
Beklagh-Liedeken van S. Nicolaes-Thoren over het Vallen geschiedt den 29. Julii 1714
Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas
Triomf-liedeken op het ontzet van Weenen
Trouw beklag
Beklag-liedeken, over het afsterven van Hare Keyz. en Kon. Maj. Maria Theresia, overled. tot Weenen den 9 November 1780
Het meysken van Breda. Vermaekelyk liedeken van een manhaftig vrouwspersoon, die di Staeten van Holland vyt jaren en zes maenden gedient heeft als Grenadier binnen Breda
Zedelyk Mey-liedeken voor de subtiele, geesten op zin van Ovidius, goedgekeurd door vermaerde rym-schryvers
Lideken [sic] van schoon Isabel
Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora
Nieuw liedeken van den nagtroeper
Nieuw mey-lied
Den bloemmaker of schoon gesstleyk liedeken van een soudans dogterken
Den Uytleg van den Onzen Vader
Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel
Slag van Fontenoy
Liedeken van den gulden A. B. C.
Trouwgeval tusschen eenen gemeynen soldaet en eene ryke generaels dochter
La capitulation de Sédan
Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans
Liedeken van Nelson, waer in aengetoont word de beproefde liefde, van den schildwagt Nelson en Adelaïde
Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde
Liedeken van de goede vrouwe Susanna
Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland
Wonderbare geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet is verlost geweest
Liedeken van den Kers-nacht
Schroomelyke ende Rechtveerdige justitie, gedaen binnen de princelycke hooftstad Brussel, op den 23. December 1767
Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn
Liedeken van eenen Doctor en eene Dogter
Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden
Liedeken van de Bombardatie der princelycke Stadt Brussel begont den 13. Augusti 1695
Een nieuw liedeken
Wonderbaer historie lied van August, bleekers zoon, soldaet in plaets van zynen broeder, flanqueur onder d'infanterie
La chaste Suzanne
Vryagei liedeken ofte samen-spraeck
La Marseillaise
Vers au général Wellington

First Lines:
De zoete tyden
De werken van den Opper-Al
Weduwe vrouwkens al te maele
In myn jeugd en jonge jaren
Wat droefheyd en zugten t'allen kant
Gods kerke triumpheert
Christene zielen al
Het is Aurora met haer straelen
Myn liefste lief mijn overschoone bloemen
Wat lyd een minnaer smert
Belétina wilt aentrekken
De liefde triomfeert
Godt sprack in voorlede tijden
Maer men hoort den nagtroeper komen
Vrienden blyft wat staen
Wonder is Gods kragt
Ach christen menschen schud en beeft
O wonderlyke kracht der min
Siet gy Christene al-gemeyn
Luystert al te samen nae dit lied
In de vreede oorlogs tyden
De liefde is wonder in hare werken
Komt hier lieden van goed gedagt
Marquis Prie wat heb ik u misdaen?
Die gierne lacht
In het begin van myne jonge jaren
Liefste Rosalinde waerom weende gy
Ten lesten het is gedaen
Een soudan had een dogterken
Comt Borgers algelÿk
Kan Cupido schieten
Maetricht [sic] gy schoone stede
Was is de wereld tog
Komt hier oud en jong van jaren
Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen
Aenhoort dit leidt seer klachtig en jammerlijck afgrys
Sire majesté Guillaume
Aurora brengt den klaren dag
't Is met den mey dat alles gaet erleven
De deugd en bestaet in geenen schyn
Jonge jeugd der minne
Den elfsten dag van Mey
Wegh wegh vrouw Venus met u loose
God toond zyn werken wonderbaer
Au bruit de tes exploits l'Europe se réveille
Nu vrienden hoort zingen
Hoort lieve vrienden
Wie wilt hooren een nieuw lied
Komt en hoort my aen
Sa vrienden luystert naer dees klugt
God heeft zyn wonder werken
Wel Luxembourg gy schoone stad
Mars wilt myn stem versterken
Als twee deugdzaem herten malkaer vinden
Heer hoe wonder zijn u wercken
Schoon het natuerlyk kaertespel
Hoort al gy mans en vrouwen
Ik drink den nieuwen most
Allons, enfants de la patrie
Wy mogen wesen goede lien
Al die hier staen, niemand en moet hem stooren
Sa laet ons lustigh vrolijck zijn
Als men wild de waerheyd spreken
O doodt o vreede doodt!
Wanneer dat Phebus gaet, met zijn vergulde wagen
Aen wie zal ik voor dezen keer
Komt zondaers luystert naer dit lied
Christene zielen algelyk
In de Heylige Schriftuere
Ik zal u gaen verklaren
Ick groet u schoon Silvia gepresen
De liefde heeft soo men seyd
Nelson, een braef soldaet der soldaten
Approchez-vous, ames fidelles
Ach mensch staet van uw boosheyd af
August trok op in plaets van zynen broeder
Komt hier al by en hoort dees klugt
Tout au beau milieu d'Orléans
Vinez on pau cial qui ji v's deie
Wee my Apolos kind, dat Lerberg kwam te schryven
Liefst Rosalinde wearom weende gy
O Brussel princelijke Stede
Een stuk van liefde moet ik u verhaelen
Als men schreef menschen hoort dit klaer
Wat baert de liefde niet
Hoe kan, hoe kan het wezen
Gy mannen en vrouwen wilt toch gedachtig wesen
Marlb'roug s'envat en guerre

Subjects:
Louis XIV, King of France, 1638-1715
Louis XVII, of France, 1785-1795
Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793
Wellington, Arthur Wellesley, Duke of, 1769-1852
Vienna (Austria)
Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780
Abraham (Biblical patriarch)
Luxembourg
Maastricht (Netherlands)

Themes:
Emigration
May day
Prodigal son
Noses
Farmers
Seduction
Fontenoy, battle of
Executions
Religion
Wandering Jew
Susanna and the elders
Jonah (Biblical prophet)
Soldiers
Women soldiers
Drinking
Christmas
Franco-Prussian war
Card games

8 results found Page 1 of 1

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×