Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesSearch again:

Results:

Your current search: IconClass Code: 32AA231(+3)

Current filters: Locations: Ghent(x)   Printers/Publishers: Paemel, I. van(x)   Collections: Bodleian Harding(x)   (Remove All)
25 results found Page 1 of 2  Next>>

Edition - Bod4822

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 68


Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de vier koopmans

First Line: Aenhoort dit lied zeer kragtig an jammerlyk afgrys

Tune: den graeve van Roomen of Maestricht gy schoone stede

Harding B 43(p. 75, 76)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18849

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 27


Ballad - Roud Number: FFF

Title: Historie-lied van Helena

First Line: Gy mans- en vrouwspersoonen men zal u zingen hier

Tune: den Graeve van Roomen

Harding B 43(p. 23, 24)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod4838

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, No 3.

Series Identifier: 6


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den bloemmaker of schoon gesstleyk liedeken van een soudans dogterken

First Line: Een soudan had een dogterken

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eene hooveerdige Dame die door eenen pater dede eenen spiegel koopen te Parys

First Line: Was is de wereld tog

Tune: Fhilis myn tweede ziel

Harding B 43(p. 7, 8)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod4839

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 16


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Ferdinandus en Christina

First Line: 'K moet naer myn kleyn verstand

Tune: Ik drink den nieuwen Most

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Merkweèrdig victorie-lied, over de kapitulatie en het overgaen der stad Luxembourg, op den 7 Mey 1795

First Line: Wel Luxembourg gy schoone stad

Tune: Catharina Lomaers [or] van den Handel

Subjects:  Luxembourg

Harding B 43(p. 19, 20)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10594

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 7


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Blauwe Zwaene

First Line: Komt vrienden die hier steen in 't ronde

Tune: Hoe lig ik hier in dees ellende

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Waerachtige geschiedenisse voorgevallen in de stad Dort

First Line: Gy dogters al en jongmans in 't getal

Tune: Hoe kweld de min

Harding B 43(p. 9, 10)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10660

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 63


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonder historie-liedeken van den timmerman van Keulen

First Line: Komt zondaers luystert naer dit lied

Tune: den Kluyzenaer

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de geloovige zielen

First Line: Komt christene menschen laet ons hier

Tune: Miserere

Harding B 43(p. 69, 70)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18856

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 37


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van het kindeken in de tonne

First Line: Komt vrienden luystert naer dit lied

Themes:  Infants

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den nieuwen Most

First Line: Ik drink den nieuwen most

Tune: Sylvia

Themes:  Drinking

Harding B 43(p. 37, 38)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18858

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 49


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Triomf-liedeken op het ontzet van Weenen

First Line: Wat droefheyd en zugten t'allen kant

Tune: Komt hier myn smorts, myn lodelyke pry

Subjects:  Vienna (Austria)

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schoon vermaekelyk mey-liedeken, tot leering der jonge dochters

First Line: Den nacht verdwynt als Febus gaet

Tune: Den nach verdwynt als Febus gaet

Harding B 43(p. 51, 52)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18872

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3

Series Identifier: 73


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eenen Doctor en eene Dogter

First Line: Wonder is Gods kragt

Tune: Moorinne van Amerika

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op den uytersten wille van Jacobus Lerberge

First Line: Wee my Apolos kind, dat Lerberg kwam te schryven

Tune: ô Snellen tyd hoe komt gy te passeeren

Harding B 43(p. 79, 80)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18873

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 74


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Bemerkweirdig liedeken, van de getrouwe liefde, kloekmoedige avontuere en bly-eyndigen uytval van d'eerbare Lucia

First Line: Een eerbare maegd

Tune: Moorinne van Amerika

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Het wonderbaer geval der liefde tusschen Rudolphus en Theresia

First Line: De liefde heeft soo men seyd

Tune: Ik drink den nieuwen most

Harding B 43(p. 81, 82)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod4841

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3

Notes:  For another version of the illustration, see Firth c.23(101).

Series Identifier: 64


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van twee verdrukte weezen of standvastige liefde afgebeeld in Valerius en Lucia

First Line: Als twee deugdzaem herten malkaer vinden

Tune: Den Dragonder te peerd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Aurora brengt den klaren dag. Afscheyd-lied van eenen jongman die na Oost-Indiën ging en van zyn liefste afscheyd nam

First Line: Aurora brengt den klaren dag

Tune: Adieu myne vriedinne

Themes:  Emigration

Edition - Bod4842

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 75


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Blyeyndig lied. Van de daeden van Virginie Ghesquière, te Deulzemont geboren

First Line: Vind men veel helden thans, onder de krygsmans

Tune: foire van Saint-Cloud

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbare geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet is verlost geweest

First Line: God toond zyn werken wonderbaer

Tune: Als men den handel wel doorziet

Harding B 43(p. 83, 84)

Notes:  A divided sheet.

Edition - Bod10583

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, n. 3

Series Identifier: 70


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode

First Line: God heeft zyn wonder werken

Tune: Maestrickt gy schoone stede

Themes:  Wandering Jew

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Aengenaem mey-lied

First Line: Met de meysche dagen

Tune: den Visscher

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken van Biron, marechal van Frankryk

First Line: Wie wilt hooren zingen

Tune: Aenhoort toch het geklag

Subjects:  Gontaut, L.A. de, duc de Biron

Harding B 43(p. 77, 78)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10591

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 59


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schoone Catharina, beeld der beelden. Liedeken of samenspraeke tusschen eenen jongman en eene jonge dogter

First Line: Schooone [sic] Catharina beeld der beelden

Tune: Moeder dat gy wist waerachtig

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of herders-klagt, van Philander en zyne liefste Dorinde

First Line: Den herden Philander

Tune: Een trewige spruyte

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne

First Line: O wonderlyke kracht der min

Tune: Femmes voulez vous éprouver

Harding B 43(p. 65, 66)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10687

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 30


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland

First Line: Wie wilt hooren een nieuw lied

Themes:  Seduction

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Diana

First Line: 'K zag in't krieken van de daegen

Tune: d'opera van Brussel [or] de liberteyt doet de jungheyd

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samenspraeke tusschen Cupido en eenen jongman

First Line: Cupido kwam my lest vraegen

Tune: Jongman als gy uyt het vryen gaet [or] Avec les yeux dans le village

Harding B 43(p. 25, 26)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10690

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 55


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende

First Line: Liefst Rosalinde wearom weende gy

Tune: Trompet marin

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Biekens

First Line: Ik ben een bieken ik vlieg in 't veld

Tune: broer Jan

Themes:  Bees

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde

First Line: Gods kerke triumpheert

Tune: Ik drink den nieuwe most

Harding B 43(p. 59, 60)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10691

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 34


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel

First Line: Schoon het natuerlyk kaertespel

Tune: Moet ik hier nog lang op schildwagt staen

Themes:  Card games

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn

First Line: Komt en hoort my aen

Tune: Wot droef geklagt hoort men onder 't vrouw geslagt

Themes:  Women soldiers

Harding B 43(p. 31, 32)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.

Harding B 43(p. 63)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.


Click image to view larger


Edition - Bod18850

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 31


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de standvastige Liefde uytgeschenen in Jan Van Haelst en Fidelia

First Line: In de vreede oorlogs tyden

Tune: den bekeerden Zondaer

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van het Haesken

First Line: Ik arm haesken in 't wilde woud

Tune: Klaes in den kandelaer is zoo prat

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of regtveerdige justitie gedaen aen eene dogter te Rumpst

First Line: Komt hier dochters en vrouwe

Harding B 43(p. 27, 28)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18854

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Vn [sic] Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 35


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den kaetzebal of beklagliedeken van eenen jongman en eene jonge dochter, die langen tyd te samen gevryd hadden en alle twee van liefde gestorven zyn

First Line: Vrienden blyft wat staen

Tune: Ziet den tyd aen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Geestelyk liedeken getrokken uyt de zeven werken van Bermhertigheyd

First Line: Aenhoord een zoet vermaen

Tune: Philis myn tweede ziel

Harding B 43(p. 33, 34)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18855

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 36


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kapiteyn Jacobus. Liedeken van den kloekmoedigen Kapiteyn Jan Jacobsen, die alleen met syn volk vegte tegen zeven Hollandsche schepen

First Line: Mars wilt myn stem versterken

Tune: Maestricht gy schoone stede

2nd Ballad

Title: Droevig liedeken op de veranderde Liefde

First Line: Wat is de liefde blind

Tune: Ik drink den nieuwen Most

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Jan Calvin

First Line: Jan Calvin is in de hel

Tune: Liere boetiere

Subjects:  Calvin, Jean, 1509-1564

Harding B 43(p. 35, 36)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18862

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 65


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas

First Line: In de Heylige Schriftuere

Tune: Très adorable bergère

Themes:  Prodigal son

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-lied van de zeven takken, gezeyd zeven Heylige Sacramenten

First Line: Met deze zoet en aengename tyden

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora

First Line: Wat baert de liefde niet

Tune: Ik drink den nieuwen most

Harding B 43(p. 73, 74)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10593

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 38


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken, over de dood van Lodewyk XVI, koning van Vrankryk

First Line: Verraeders van 't Fransch Ryk

Tune: den Corporael

Subjects:  Louis XVI, King of France, 1754-1793

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793

First Line: Komt hier oud en jong van jaren

Tune: den bekeerden Zondaer

Subjects:  Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk

First Line: Komt hier lieden van goed gedagt

Tune: den Handel

Subjects:  Louis XVII, of France, 1785-1795

Harding B 43(p. 39, 40)

Notes:  The sheet is divided. Another copy of this ballad sheet is kept separately.

Edition - Bod10692

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 5


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de heylige maegd en maertelares Barbara, bezondere patrooners in de ure des doods

First Line: Al die christen zyn geboren?

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Barbara, Saint

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van O.L. vrouw, mirakeleus beeld, rustende tot Bissegem by Kortryk

First Line: Daelt ô heylig Geest van boven

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, tot lof van de biën

First Line: O Heer wilt myn stem verligten

Tune: A pas coupable [or] Avec les yeux dans

Harding B 43(p. 5, 6)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod10697

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 61


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen

First Line: Sa vrienden luystert naer dees klugt

Tune: War is nu mynen schoonen tyd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden

First Line: Hoe kan, hoe kan het wezen

Tune: Sinjor, sinjor uw schelde

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den nagtroeper

First Line: Maer men hoort den nagtroeper komen

Tune: Men hoort den nagtroeper komen

Harding B 43(p. 67, 68)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18859

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 44


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Het meysken van Breda. Vermaekelyk liedeken van een manhaftig vrouwspersoon, die di Staeten van Holland vyt jaren en zes maenden gedient heeft als Grenadier binnen Breda

First Line: Nu vrienden hoort zingen

Tune: Den mulder van lokeren of van Alexander

Themes:  Women soldiers

2nd Ballad

Title: Samenspraek tusschen eenen jager en een herderin

First Line: Lest een herderinne zoet

Tune: Lest een herder vol min

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbaer lied wegens een koper kruys voorgevallen in Konstantinopelen onder 't turks gebied

First Line: De werken van den Opper-Al

Tune: Te Ryssel in 't vergulde rat

Harding B 43(p. 45, 46)

Notes:  The sheet is divided.

25 results found Page 1 of 2  Next>>

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×