Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesSearch again:

Results:

Your current search: IconClass Code: 32AA231(+3)

Current filters: Locations: Ghent(x)   Collections: Bodleian Harding(x)   (Remove All)
34 results found <<Previous   Page 2 of 2

Edition - Bod18854

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Vn [sic] Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 35


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den kaetzebal of beklagliedeken van eenen jongman en eene jonge dochter, die langen tyd te samen gevryd hadden en alle twee van liefde gestorven zyn

First Line: Vrienden blyft wat staen

Tune: Ziet den tyd aen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Geestelyk liedeken getrokken uyt de zeven werken van Bermhertigheyd

First Line: Aenhoord een zoet vermaen

Tune: Philis myn tweede ziel

Harding B 43(p. 33, 34)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18855

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 36


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kapiteyn Jacobus. Liedeken van den kloekmoedigen Kapiteyn Jan Jacobsen, die alleen met syn volk vegte tegen zeven Hollandsche schepen

First Line: Mars wilt myn stem versterken

Tune: Maestricht gy schoone stede

2nd Ballad

Title: Droevig liedeken op de veranderde Liefde

First Line: Wat is de liefde blind

Tune: Ik drink den nieuwen Most

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Jan Calvin

First Line: Jan Calvin is in de hel

Tune: Liere boetiere

Subjects:  Calvin, Jean, 1509-1564

Harding B 43(p. 35, 36)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18862

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 65


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas

First Line: In de Heylige Schriftuere

Tune: Très adorable bergère

Themes:  Prodigal son

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-lied van de zeven takken, gezeyd zeven Heylige Sacramenten

First Line: Met deze zoet en aengename tyden

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora

First Line: Wat baert de liefde niet

Tune: Ik drink den nieuwen most

Harding B 43(p. 73, 74)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18866

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I.C. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 56


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Het ryk ministers-kind

First Line: Hoord katholyken al

Tune: Ik drink den nieuwen most

2nd Ballad

Title: Klugtig liedeken van Pier en Lyn

First Line: Wie wilt hooren een nieuw lied

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den kloef-maker. Klugtig liedeken van eene bermhertige vrouwe tot haren overleden man

First Line: Weduwe vrouwkens al te maele

Tune: Met een pluymken op zyn mutzeken

Harding B 43(p. 61, 62)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18876

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.-C. Van Paemel, lange Violettestraet, no 3

Series Identifier: 78


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kapiteyn Filar. Liedeken op de getrouwe liefde van kapiteyn Filar en Constanse

First Line: De liefde doet veele herte leyden

Tune: Braband

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van kapiteyn Bart

First Line: Dat Melphomena nu de droeve dod beschreyd

Tune: 't kwezelken van Gent

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den lakensnyder en zyne vrouwe

First Line: Al die hier staen, niemand en moet hem stooren

Tune: Ieder heeft zyne maniere van leven

4th Ballad
5th Ballad
Harding B 43(p. 89, 90)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10593

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 38


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken, over de dood van Lodewyk XVI, koning van Vrankryk

First Line: Verraeders van 't Fransch Ryk

Tune: den Corporael

Subjects:  Louis XVI, King of France, 1754-1793

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793

First Line: Komt hier oud en jong van jaren

Tune: den bekeerden Zondaer

Subjects:  Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk

First Line: Komt hier lieden van goed gedagt

Tune: den Handel

Subjects:  Louis XVII, of France, 1785-1795

Harding B 43(p. 39, 40)

Notes:  The sheet is divided. Another copy of this ballad sheet is kept separately.

Edition - Bod10692

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 5


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de heylige maegd en maertelares Barbara, bezondere patrooners in de ure des doods

First Line: Al die christen zyn geboren?

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Barbara, Saint

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van O.L. vrouw, mirakeleus beeld, rustende tot Bissegem by Kortryk

First Line: Daelt ô heylig Geest van boven

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, tot lof van de biën

First Line: O Heer wilt myn stem verligten

Tune: A pas coupable [or] Avec les yeux dans

Harding B 43(p. 5, 6)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod10697

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 61


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen

First Line: Sa vrienden luystert naer dees klugt

Tune: War is nu mynen schoonen tyd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden

First Line: Hoe kan, hoe kan het wezen

Tune: Sinjor, sinjor uw schelde

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den nagtroeper

First Line: Maer men hoort den nagtroeper komen

Tune: Men hoort den nagtroeper komen

Harding B 43(p. 67, 68)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18859

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 44


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Het meysken van Breda. Vermaekelyk liedeken van een manhaftig vrouwspersoon, die di Staeten van Holland vyt jaren en zes maenden gedient heeft als Grenadier binnen Breda

First Line: Nu vrienden hoort zingen

Tune: Den mulder van lokeren of van Alexander

Themes:  Women soldiers

2nd Ballad

Title: Samenspraek tusschen eenen jager en een herderin

First Line: Lest een herderinne zoet

Tune: Lest een herder vol min

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbaer lied wegens een koper kruys voorgevallen in Konstantinopelen onder 't turks gebied

First Line: De werken van den Opper-Al

Tune: Te Ryssel in 't vergulde rat

Harding B 43(p. 45, 46)

Notes:  The sheet is divided.

34 results found <<Previous   Page 2 of 2

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×