Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Result Type:
Editions - 9
Ballad Works - 3
Illustrations - 3
Themes:
Beggars - 1
Blackface minstrelsy - 1
Death - 1
Farmers - 1
Murder - 18th century - 1
IconClass:
47I15(HOE) - 2
41A14 - 1
41A16 - 1
46A14 - 1
47I131 - 1

(show more)

Dates:
1700-1750 - 2
Subjects:
Lille (Belgium) - 1
Collections:
Bodleian Harding - 5
Bodleian Rare Books - 3
Bodleian John Johnson - 1
Authors:
Kearney, J. - 1
Serjeant, E. - 1
Performers:
Kearney, J. - 1
Printers/Publishers:
Paemel, I. van - 4
Cawe, G., widow of - 2
[s.n.] - 2
Paemel, L. van - 1
Locations:
Ghent - 5
Brussels - 2
[s.l.] - 2

Search again:

Results:

Your current search: IconClass Code: 47I15(HOE)

15 results found Page 1 of 1

Illustration - 2nd Illustration on Bod12392

IconClass Codes:
41A14: Urban housing
47I15(HOE): Agricultural implements: hoe

Illustration - 1st Illustration on Bod24211

IconClass Codes:
41A16: Rural housing, e.g. country-house, villa, cottage
46A14: Farmers
47I131: Sowing
47I15(HOE): Agricultural implements: hoe

Ballad Work - Roud Number: V3531

Titles:
The Repeal ship. Yo heave hoe!

First Lines:
As a gallant Irish tar, Pat braved the stormy ocean

Illustration - 2nd Illustration on Bod19114

IconClass Codes:
73E31: Mary Magdalene kneeling before Christ, who is usually represented as a gardener with a hoe and/or a spade; 'Noli me tangere'

Edition - Bod10594

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 7


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Blauwe Zwaene

First Line: Komt vrienden die hier steen in 't ronde

Tune: Hoe lig ik hier in dees ellende

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Waerachtige geschiedenisse voorgevallen in de stad Dort

First Line: Gy dogters al en jongmans in 't getal

Tune: Hoe kweld de min

Harding B 43(p. 9, 10)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10697

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 61


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen

First Line: Sa vrienden luystert naer dees klugt

Tune: War is nu mynen schoonen tyd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden

First Line: Hoe kan, hoe kan het wezen

Tune: Sinjor, sinjor uw schelde

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den nagtroeper

First Line: Maer men hoort den nagtroeper komen

Tune: Men hoort den nagtroeper komen

Harding B 43(p. 67, 68)

Notes:  The sheet is divided.

Ballad Work - Roud Number: 488

Titles:
Jenny get de o' cake done
Jenny, get your hocake done
Jenny, get your hoe-cake done
Jenny get de oat cake done

First Lines:
O! lubly Jenny dear
I left ole Virginny one very fine day
O lubly Jenny dear

Themes:
Blackface minstrelsy

Edition - Bod18872

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3

Series Identifier: 73


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eenen Doctor en eene Dogter

First Line: Wonder is Gods kragt

Tune: Moorinne van Amerika

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op den uytersten wille van Jacobus Lerberge

First Line: Wee my Apolos kind, dat Lerberg kwam te schryven

Tune: ô Snellen tyd hoe komt gy te passeeren

Harding B 43(p. 79, 80)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod23000

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, By de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: 't samen-spraeck tusschen eenen pelgrim ende eene pelgrimin

First Line: Alder-liefste pelgrimin

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren

First Line: Die gierne lacht

Tune: Quackel-vanger

28825 c.1(11)

Click image to view larger


Edition - Bod21045

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

1st Ballad

Title: We're all begging

First Line: Oh, we're all begging, poor and rich are begging

Attributation: Written and sung by Mr. J. Kearney

Authors:  Kearney, J.

Performers:  Kearney, J.

Themes:  Beggars

2nd Ballad - Roud Number: V3531

Title: The Repeal ship. Yo heave hoe!

First Line: As a gallant Irish tar, Pat braved the stormy ocean

Attributation: By the author of \"Farnham halt\"

3rd Ballad - Roud Number: V3969

Title: The dying soldier to his sword

First Line: Friend in the battle day

2806 b.9(283)

Click image to view larger


Edition - Bod23013

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght

First Line: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen

Tune: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw liedeken

First Line: Heer hoe wonder zijn u wercken

Tune: Wy arme slechte liekens gelyck wy boerkens zyn

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie liedeken

First Line: Als men schreef menschen hoort dit klaer

Tune: Cluysenaer

28825 c.1(9)

Click image to view larger


Edition - Bod10585

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet

Series Identifier: 13


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of samenspraek tusschen de dood en eenen corporael

First Line: O Hemel ik bespeur

Tune: Jan Croebel is soldaet

Themes:  Death

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied van eenen jongman die van liefde gestorven is

First Line: Komt hier myn gespelen al

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treurlied of droeve geschiedenis, voorgevallen by Abeville, wegens een dogter die haer moeder om het leven bragt, en hoe zy gestraft wierd van God ...

First Line: Ach Christene menschen wild schudden en beven

Tune: het droevig Nonneken

Themes:  Murder - 18th century

Harding B 43(p. 17, 18)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18860

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 52


1st Ballad

Title: Prins Eugenius. Samenspraeke tusschen prins Eugenius en de stad Ryssel

First Line: Prins. Godt geeft u goeden dag

Tune: de militie van Iperen

Subjects:  Lille (Belgium)

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Daphné, voor Apollo

First Line: Toen Daphné d'overschoone maegd

Tune: When Dafné die [sic] from Febus sly [sic]

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-gezang

First Line: Met de zoete tyden van het Mey-saisoen

Tune: Ouders wilt eens hooren hoe den handel gaet

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken ofte den lof der Boeren

First Line: Aen wie zal ik voor dezen keer

Tune: Prinsken

Themes:  Farmers

Harding B 43(p. 57, 58)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod20138

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

1st Ballad - Roud Number: V7448

Title: Jim Brown

First Line: I am a siance nigga, my name is Jim Brown

Themes:  Blackface minstrelsy

2nd Ballad - Roud Number: 488

Title: Jenny, get your hoe-cake done

First Line: I left ole Virginny one very fine day

Themes:  Blackface minstrelsy

3rd Ballad - Roud Number: 11769

Title: Long time ago

First Line: As I was gwoin down Shinbone alley

Themes:  Blackface minstrelsy

4th Ballad - Roud Number: V1946

Title: I'm going ober de mountains

First Line: Down in ole Virginny break

Themes:  Blackface minstrelsy

5th Ballad - Roud Number: V3089

Title: Life on the ocean wave

First Line: A life on the ocean wave, a home on the rolling deep

Authors:  Serjeant, E.

Themes:  Blackface minstrelsy

6th Ballad

Title: It will nebber do to gib it up so, nigger boy

First Line: When I was broken from de shell

Themes:  Blackface minstrelsy

7th Ballad - Roud Number: 738

Title: Buffalo gals

First Line: As I went lumb'ring down de street, down de street, down de street

Themes:  Blackface minstrelsy

8th Ballad - Roud Number: 21831

Title: Lucy Neal

First Line: I was born in Alabama, my massa's name was Deal

Themes:  Blackface minstrelsy

9th Ballad - Roud Number: 13803

Title: My skiff is by the shore

First Line: I'm gwan, 'I gwan to see my lubly Dina

Themes:  Blackface minstrelsy

10th Ballad - Roud Number: 11767

Title: Clar de kitchen

First Line: In ole Kentuck in de afternoon

Themes:  Blackface minstrelsy

Johnson Ballads 2711


Click images to view larger


Johnson Ballads 2712


Click images to view larger


Ballad Work - Roud Number: FFF

Titles:
Den lakensnyder en zyne vrouwe
Zedig mey-liedjen van de jonge jeugd der minne
Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode
Mareie et Martin
Kapiteyn Jacobus. Liedeken van den kloekmoedigen Kapiteyn Jan Jacobsen, die alleen met syn volk vegte tegen zeven Hollandsche schepen
Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen
Jeanne d'Arc, dite pucelle d'Orléans
Liedeken van eenen potafer, die met bedrog een ryke joffrouw vryde en trouwde
Lied van den hovenier Florus
Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne
Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren
Aurora brengt den klaren dag. Afscheyd-lied van eenen jongman die na Oost-Indiën ging en van zyn liefste afscheyd nam
Liedeken van twee verdrukte weezen of standvastige liefde afgebeeld in Valerius en Lucia
Liedeken van den patriarch Abraham
Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793
Liedeken van den Accysenaers Zoon
Wonderbaere vryagie, tusschen den getrouwen Floris en de beminnenswaerdige Blanchifleur
Liedeken van eene hooveerdige Dame die door eenen pater dede eenen spiegel koopen te Parys
Een schoon historie liedeken
Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren
Een schoon Historie-Liedt van Heer Frederick van Genua, een ryck Coopmans Vrouwe
Merkweèrdig victorie-lied, over de kapitulatie en het overgaen der stad Luxembourg, op den 7 Mey 1795
Liedeken van Franciscus Anneeses, onthoofd op den 19 Septemb. 1719
Wonder historie-liedeken van den timmerman van Keulen
Den kaetzebal of beklagliedeken van eenen jongman en eene jonge dochter, die langen tyd te samen gevryd hadden en alle twee van liefde gestorven zyn
Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv
Liedeken op de standvastige Liefde uytgeschenen in Jan Van Haelst en Fidelia
Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende
Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght
Een nieuw vermaeckelyck liedeken van den snellen jaegher van't haesken
De liefde triomfeert. Wonder trouw geval tusschen eene edele kapiteijns dochter en eenen gemeynen soldaet
Nieuw aengenaem liedeken van d'aerdsche goden
Liedeken van den nieuwen Most
Een schoon liedekens van den propheet Jonas
Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende
Ratelwachts Nieuwe-jaers groet, aen alle heeren, kooplieden, borgers, en inwoonders der stad Amsterdam, voor't jaer ons heeren 1721
Nieuw liedeken op den achterklap
Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk
Nieuw liedeken
Het wonderbaer geval der liefde tusschen Rudolphus en Theresia
Vryagie tusschen eenen herder en herderin
Een nieuw liedeken van de seven H. Sacramenten
Kluchtig liedeken, op het wonderbaer leven en dood van den beroemden Pier la la
Den kloef-maker. Klugtig liedeken van eene bermhertige vrouwe tot haren overleden man
Nieuw liedeken van de nobel neusen
Wonderbaer lied wegens een koper kruys voorgevallen in Konstantinopelen onder 't turks gebied
Lied van den Dominé van Yzendyke
Liedeken op den uytersten wille van Jacobus Lerberge
La mort de M. de Malbroug ou le petit page
Liedeken ofte den lof der Boeren
Een devoot Liedeken van een danckseggende Ziele
Maestrigt gy schoone stede. Samenspraeke tusschen den konig van Vrankryk en de Stad Maestricht
Beklagh-Liedeken van S. Nicolaes-Thoren over het Vallen geschiedt den 29. Julii 1714
Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas
Triomf-liedeken op het ontzet van Weenen
Trouw beklag
Beklag-liedeken, over het afsterven van Hare Keyz. en Kon. Maj. Maria Theresia, overled. tot Weenen den 9 November 1780
Het meysken van Breda. Vermaekelyk liedeken van een manhaftig vrouwspersoon, die di Staeten van Holland vyt jaren en zes maenden gedient heeft als Grenadier binnen Breda
Zedelyk Mey-liedeken voor de subtiele, geesten op zin van Ovidius, goedgekeurd door vermaerde rym-schryvers
Lideken [sic] van schoon Isabel
Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora
Nieuw liedeken van den nagtroeper
Nieuw mey-lied
Den bloemmaker of schoon gesstleyk liedeken van een soudans dogterken
Den Uytleg van den Onzen Vader
Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel
Slag van Fontenoy
Liedeken van den gulden A. B. C.
Trouwgeval tusschen eenen gemeynen soldaet en eene ryke generaels dochter
La capitulation de Sédan
Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans
Liedeken van Nelson, waer in aengetoont word de beproefde liefde, van den schildwagt Nelson en Adelaïde
Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde
Liedeken van de goede vrouwe Susanna
Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland
Wonderbare geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet is verlost geweest
Liedeken van den Kers-nacht
Schroomelyke ende Rechtveerdige justitie, gedaen binnen de princelycke hooftstad Brussel, op den 23. December 1767
Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn
Liedeken van eenen Doctor en eene Dogter
Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden
Liedeken van de Bombardatie der princelycke Stadt Brussel begont den 13. Augusti 1695
Een nieuw liedeken
Wonderbaer historie lied van August, bleekers zoon, soldaet in plaets van zynen broeder, flanqueur onder d'infanterie
La chaste Suzanne
Vryagei liedeken ofte samen-spraeck
La Marseillaise
Vers au général Wellington

First Lines:
De zoete tyden
De werken van den Opper-Al
Weduwe vrouwkens al te maele
In myn jeugd en jonge jaren
Wat droefheyd en zugten t'allen kant
Gods kerke triumpheert
Christene zielen al
Het is Aurora met haer straelen
Myn liefste lief mijn overschoone bloemen
Wat lyd een minnaer smert
Belétina wilt aentrekken
De liefde triomfeert
Godt sprack in voorlede tijden
Maer men hoort den nagtroeper komen
Vrienden blyft wat staen
Wonder is Gods kragt
Ach christen menschen schud en beeft
O wonderlyke kracht der min
Siet gy Christene al-gemeyn
Luystert al te samen nae dit lied
In de vreede oorlogs tyden
De liefde is wonder in hare werken
Komt hier lieden van goed gedagt
Marquis Prie wat heb ik u misdaen?
Die gierne lacht
In het begin van myne jonge jaren
Liefste Rosalinde waerom weende gy
Ten lesten het is gedaen
Een soudan had een dogterken
Comt Borgers algelÿk
Kan Cupido schieten
Maetricht [sic] gy schoone stede
Was is de wereld tog
Komt hier oud en jong van jaren
Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen
Aenhoort dit leidt seer klachtig en jammerlijck afgrys
Sire majesté Guillaume
Aurora brengt den klaren dag
't Is met den mey dat alles gaet erleven
De deugd en bestaet in geenen schyn
Jonge jeugd der minne
Den elfsten dag van Mey
Wegh wegh vrouw Venus met u loose
God toond zyn werken wonderbaer
Au bruit de tes exploits l'Europe se réveille
Nu vrienden hoort zingen
Hoort lieve vrienden
Wie wilt hooren een nieuw lied
Komt en hoort my aen
Sa vrienden luystert naer dees klugt
God heeft zyn wonder werken
Wel Luxembourg gy schoone stad
Mars wilt myn stem versterken
Als twee deugdzaem herten malkaer vinden
Heer hoe wonder zijn u wercken
Schoon het natuerlyk kaertespel
Hoort al gy mans en vrouwen
Ik drink den nieuwen most
Allons, enfants de la patrie
Wy mogen wesen goede lien
Al die hier staen, niemand en moet hem stooren
Sa laet ons lustigh vrolijck zijn
Als men wild de waerheyd spreken
O doodt o vreede doodt!
Wanneer dat Phebus gaet, met zijn vergulde wagen
Aen wie zal ik voor dezen keer
Komt zondaers luystert naer dit lied
Christene zielen algelyk
In de Heylige Schriftuere
Ik zal u gaen verklaren
Ick groet u schoon Silvia gepresen
De liefde heeft soo men seyd
Nelson, een braef soldaet der soldaten
Approchez-vous, ames fidelles
Ach mensch staet van uw boosheyd af
August trok op in plaets van zynen broeder
Komt hier al by en hoort dees klugt
Tout au beau milieu d'Orléans
Vinez on pau cial qui ji v's deie
Wee my Apolos kind, dat Lerberg kwam te schryven
Liefst Rosalinde wearom weende gy
O Brussel princelijke Stede
Een stuk van liefde moet ik u verhaelen
Als men schreef menschen hoort dit klaer
Wat baert de liefde niet
Hoe kan, hoe kan het wezen
Gy mannen en vrouwen wilt toch gedachtig wesen
Marlb'roug s'envat en guerre

Subjects:
Louis XIV, King of France, 1638-1715
Louis XVII, of France, 1785-1795
Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793
Wellington, Arthur Wellesley, Duke of, 1769-1852
Vienna (Austria)
Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780
Abraham (Biblical patriarch)
Luxembourg
Maastricht (Netherlands)

Themes:
Emigration
May day
Prodigal son
Noses
Farmers
Seduction
Fontenoy, battle of
Executions
Religion
Wandering Jew
Susanna and the elders
Jonah (Biblical prophet)
Soldiers
Women soldiers
Drinking
Christmas
Franco-Prussian war
Card games

15 results found Page 1 of 1

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×