Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Themes:
Marriage - 1
Noses - 1
Religion - 1
Dates:
1700-1750 - 11
Subjects:
Louis XIV, King of France, 1638-1715 - 1
Collections:
Bodleian Rare Books - 12
Printers/Publishers:
Cawe, G., widow of - 12
Locations:
Brussels - 12

Search again:

Results:

Your current search: Printer/Publisher: Cawe, G., widow of

12 results found Page 1 of 1

Edition - Bod22999

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren

First Line: Sa laet ons lustigh vrolijck zijn

Tune: Den Marsch van Bavier

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans

First Line: Hoort lieve vrienden

Tune: Jenno myn schoone

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagie tusschen eenen herder en herderin

First Line: Ick groet u schoon Silvia gepresen

28825 c.1(10)

Click image to view larger


Edition - Bod23000

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, By de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: 't samen-spraeck tusschen eenen pelgrim ende eene pelgrimin

First Line: Alder-liefste pelgrimin

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren

First Line: Die gierne lacht

Tune: Quackel-vanger

28825 c.1(11)

Click image to view larger


Edition - Bod23001

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken, van een dochter die hadde twee minnaers

First Line: Vrinden blijft hier wat staen

Tune: den jaeger van Berghlandt

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermaeckelych liedeken op de jacht van Diana

First Line: 'K sagh in 't krieken van den dage

Tune: Van d'Opera van Brussel (oft) Lief wilt myne gryse hayren

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Siet mijn ziel door min gedreven

28825 c.1(12)

Click image to view larger


Edition - Bod23002

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ended Boeckverkooper in de Ververs straet


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken

First Line: Sa wilt u verblyden

Tune: Is liefde soet lyden waerom baertse dan pyn?

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklacht-liedeken, van Mieken stout

First Line: Wel Miecken stout

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van de nobel neusen

First Line: Wy mogen wesen goede lien

Themes:  Noses

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van de schoen-maeckers en st. Crispyn

First Line: O soeten tijdt October maent!

28825 c.1(13)

Click image to view larger


Edition - Bod23006

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  [c.1715]

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe op de Kole-Merckt


Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon Historie-Liedt van Heer Frederick van Genua, een ryck Coopmans Vrouwe

First Line: Aenhoort dit leidt seer klachtig en jammerlijck afgrys

Tune: den Graef van Roomen

28825 c.1(2)

Click image to view larger


Edition - Bod23007

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermakelyke Vryagie

First Line: Jongman. Schoon Isabel verstaet mijn reden wel

Tune: Schoon Isabel

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv

First Line: O doodt o vreede doodt!

Tune: Biron

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende

First Line: Liefste Rosalinde waerom weende gy

Tune: Trompet marin oft Wat voor groote blydtschap

28825 c.1(3)

Click image to view larger


Edition - Bod23008

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, ofte herders sangh

First Line: Wel op mijn vridinne

Tune: Wel op mijn vridinne

2nd Ballad

Title: Klacht-liedeken, van een bedroefte Maeght, die haeren maegdom beklaeght

First Line: Komt vrinden aenhoort myn klagen

Tune: Komt vrinden aenhoort myn klagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Galathea dreef haer schaepen

Tune: den Hertogh van Lorynen

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken

First Line: Wegh wegh vrouw Venus met u loose

Tune: den Bachus Godt

5th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-sangh

First Line: Claerken mijn lief gy zyt mijn welbeminde

6th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-liedeken

First Line: Ach soete engelin ick val voor u te boet!

28825 c.1(4)

Click image to view larger


Edition - Bod23009

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw liedeken van de seven H. Sacramenten

First Line: Siet gy Christene al-gemeyn

Tune: Belgis

Themes:  Religion

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een devoot Liedeken van een danckseggende Ziele

First Line: Ten lesten het is gedaen

Tune: Gy die u hier verheught oft God staet hier naecht en bloot

3rd Ballad

Title: Geestelych Liedeken van een Soudaens Dochterken

First Line: Een Soudaen had een Dochterken

Tune: Een Soudaen had een Dochterken

28825 c.1(5)

Click image to view larger


Edition - Bod23010

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Boertjens lust, Hertjens rust

First Line: De boertjens maecken vreught en goede ciere

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw vermaeckelyck liedeken van den snellen jaegher van't haesken

First Line: Het is Aurora met haer straelen

Tune: Pannebroeck

28825 c.1(6)

Click image to view larger


Edition - Bod23011

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraeck tusschen eenen jongh-man ende jonge vryster

First Line: Voeghdersse van myn teer gemoet

Tune: Van't nieuw ballet

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Droevige tragedie of vreede moort, die Peer Jonghman heeft gedaen aen syn vryster ende vader

First Line: Wat is de liefde blint

Tune: Ich drinck den nieuwen most

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de minne-klacht

First Line: Liefst Philis hoort mijn klacht

Tune: Pladysen

28825 c.1(7)

Click image to view larger


Edition - Bod23012

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagei liedeken ofte samen-spraeck

First Line: Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraecke tusschen eenen Jongman ende eede jonge Dochter

First Line: O schoon Catharina nouw

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het Houwelyck

First Line: Het houwelijck is als een miloen

Themes:  Marriage

28825 c.1(8)

Click image to view larger


Edition - Bod23013

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght

First Line: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen

Tune: Myn liefste lief mijn overschoone bloemen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een nieuw liedeken

First Line: Heer hoe wonder zijn u wercken

Tune: Wy arme slechte liekens gelyck wy boerkens zyn

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie liedeken

First Line: Als men schreef menschen hoort dit klaer

Tune: Cluysenaer

28825 c.1(9)

Click image to view larger


12 results found Page 1 of 1

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×