Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Themes:
Drinking - 3
Infants - 2
Jesus Christ - 2
Liberty - 2
Marriage - 2

(show more)

Dates:
1700-1750 - 13
1750-1800 - 17
1800-1850 - 21
1850-1900 - 4
Subjects:
Calvin, Jean, 1509-1564 - 2
Abraham (Biblical patriarch) - 1
Barbara, Saint - 1
Catherine, of Alexandria, Saint - 1
Gontaut, L.A. de, duc de Biron - 1

(show more)

Collections:
Bodleian Harding - 71
Bodleian Rare Books - 18
Bodleian Douce - 4
Bodleian Curzon - 2
Bodleian Firth - 1
Bodleian John Johnson - 1
Authors:
D., J. - 1
Dime, Gustave - 1
F.L.P. - 1
O'Sullivan, Eugene - 1
Rouget de Lisle, Claude Joseph, 1760-1836 - 1
Printers/Publishers:
Paemel, I. van - 28
Carmanne, J.-G. - 13
Cawe, G., widow of - 12
Paemel, I.-C. van - 12
Paemel, L. van - 6

(show more)

Locations:
Ghent - 46
Liege - 17
Brussels - 13
[s.l.] - 4
Beauvais - 2

(show more)

Search again:

Results:

Your current search: Roud Number: FFF

94 results found Page 1 of 4  Next>>

Edition - Bod23008

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, ofte herders sangh

First Line: Wel op mijn vridinne

Tune: Wel op mijn vridinne

2nd Ballad

Title: Klacht-liedeken, van een bedroefte Maeght, die haeren maegdom beklaeght

First Line: Komt vrinden aenhoort myn klagen

Tune: Komt vrinden aenhoort myn klagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Galathea dreef haer schaepen

Tune: den Hertogh van Lorynen

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken

First Line: Wegh wegh vrouw Venus met u loose

Tune: den Bachus Godt

5th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-sangh

First Line: Claerken mijn lief gy zyt mijn welbeminde

6th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Minne-liedeken

First Line: Ach soete engelin ick val voor u te boet!

28825 c.1(4)

Click image to view larger


Edition - Bod18845

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.C. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 11


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Dogterkens in het ronde

First Line: Dochterkens in het ronde

Tune: Komt hier vriendekens al, of Liberteyt

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Zedig mey-liedjen van de jonge jeugd der minne

First Line: Jonge jeugd der minne

Tune: de nieuwe Duytsche menué

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Lied van den hovenier Florus

First Line: Wat lyd een minnaer smert

Tune: Eeenen franschen menué

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van S. Hubertus

First Line: Laet ons hier op's werelds dal

Tune: Van de vier gasten

Subjects:  Hubert, Saint

Harding B 43(p. 13, 14)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod18857

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.-C. Van Paemel, Violettestraet

Series Identifier: 42


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Liberteyd

First Line: De liberteyd is weerd om pryzen

Themes:  Liberty

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Streyd lied tot verwerping der liberteyd

First Line: Wel wat hoor ik hier nu razen

Tune: Staet op schoon lief en wilt ontvanzen

Themes:  Liberty

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van eenen potafer, die met bedrog een ryke joffrouw vryde en trouwde

First Line: Ik zal u gaen verklaren

Tune: Philis gy hebt gewonnen

4th Ballad

Title: Placcaet van twee-en-veertig verscheyde dronkaerds

First Line: Den eersten die is wys met alle eere

Themes:  Drunkenness

5th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw mey-lied

First Line: 't Is met den mey dat alles gaet erleven

Tune: ô Ma zélie

Themes:  May day

Harding B 43(p. 41, 42)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod23002

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ended Boeckverkooper in de Ververs straet


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken

First Line: Sa wilt u verblyden

Tune: Is liefde soet lyden waerom baertse dan pyn?

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklacht-liedeken, van Mieken stout

First Line: Wel Miecken stout

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van de nobel neusen

First Line: Wy mogen wesen goede lien

Themes:  Noses

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van de schoen-maeckers en st. Crispyn

First Line: O soeten tijdt October maent!

28825 c.1(13)

Click image to view larger


Edition - Bod10583

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, n. 3

Series Identifier: 70


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode

First Line: God heeft zyn wonder werken

Tune: Maestrickt gy schoone stede

Themes:  Wandering Jew

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Aengenaem mey-lied

First Line: Met de meysche dagen

Tune: den Visscher

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken van Biron, marechal van Frankryk

First Line: Wie wilt hooren zingen

Tune: Aenhoort toch het geklag

Subjects:  Gontaut, L.A. de, duc de Biron

Harding B 43(p. 77, 78)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10585

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet

Series Identifier: 13


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of samenspraek tusschen de dood en eenen corporael

First Line: O Hemel ik bespeur

Tune: Jan Croebel is soldaet

Themes:  Death

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied van eenen jongman die van liefde gestorven is

First Line: Komt hier myn gespelen al

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treurlied of droeve geschiedenis, voorgevallen by Abeville, wegens een dogter die haer moeder om het leven bragt, en hoe zy gestraft wierd van God ...

First Line: Ach Christene menschen wild schudden en beven

Tune: het droevig Nonneken

Themes:  Murder - 18th century

Harding B 43(p. 17, 18)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10591

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 59


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Schoone Catharina, beeld der beelden. Liedeken of samenspraeke tusschen eenen jongman en eene jonge dogter

First Line: Schooone [sic] Catharina beeld der beelden

Tune: Moeder dat gy wist waerachtig

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of herders-klagt, van Philander en zyne liefste Dorinde

First Line: Den herden Philander

Tune: Een trewige spruyte

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne

First Line: O wonderlyke kracht der min

Tune: Femmes voulez vous éprouver

Harding B 43(p. 65, 66)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10593

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 38


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Treur-liedeken, over de dood van Lodewyk XVI, koning van Vrankryk

First Line: Verraeders van 't Fransch Ryk

Tune: den Corporael

Subjects:  Louis XVI, King of France, 1754-1793

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793

First Line: Komt hier oud en jong van jaren

Tune: den bekeerden Zondaer

Subjects:  Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk

First Line: Komt hier lieden van goed gedagt

Tune: den Handel

Subjects:  Louis XVII, of France, 1785-1795

Harding B 43(p. 39, 40)

Notes:  The sheet is divided. Another copy of this ballad sheet is kept separately.

Edition - Bod10676

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, ter Boekdrukkery van I.-C. Van Paemel, lange Violettestraet, 3.

Series Identifier: 12


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Lied van den Dominé van Yzendyke

First Line: Christene zielen algelyk

Tune: Van de vier gasten

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag-liedeken, over het afsterven van Hare Keyz. en Kon. Maj. Maria Theresia, overled. tot Weenen den 9 November 1780

First Line: Belétina wilt aentrekken

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het huwelyk

First Line: Het huwleyk als een meloen

Themes:  Marriage

Harding B 43(p. 15, 16)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10687

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 30


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland

First Line: Wie wilt hooren een nieuw lied

Themes:  Seduction

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Diana

First Line: 'K zag in't krieken van de daegen

Tune: d'opera van Brussel [or] de liberteyt doet de jungheyd

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samenspraeke tusschen Cupido en eenen jongman

First Line: Cupido kwam my lest vraegen

Tune: Jongman als gy uyt het vryen gaet [or] Avec les yeux dans le village

Harding B 43(p. 25, 26)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10690

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 55


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende

First Line: Liefst Rosalinde wearom weende gy

Tune: Trompet marin

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Biekens

First Line: Ik ben een bieken ik vlieg in 't veld

Tune: broer Jan

Themes:  Bees

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde

First Line: Gods kerke triumpheert

Tune: Ik drink den nieuwe most

Harding B 43(p. 59, 60)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod10692

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 5


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de heylige maegd en maertelares Barbara, bezondere patrooners in de ure des doods

First Line: Al die christen zyn geboren?

Tune: den bekeerden zondaer

Subjects:  Barbara, Saint

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van O.L. vrouw, mirakeleus beeld, rustende tot Bissegem by Kortryk

First Line: Daelt ô heylig Geest van boven

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-liedeken, tot lof van de biën

First Line: O Heer wilt myn stem verligten

Tune: A pas coupable [or] Avec les yeux dans

Harding B 43(p. 5, 6)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod10697

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3.

Series Identifier: 61


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen

First Line: Sa vrienden luystert naer dees klugt

Tune: War is nu mynen schoonen tyd

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden

First Line: Hoe kan, hoe kan het wezen

Tune: Sinjor, sinjor uw schelde

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken van den nagtroeper

First Line: Maer men hoort den nagtroeper komen

Tune: Men hoort den nagtroeper komen

Harding B 43(p. 67, 68)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod15920

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, op den Brabanddam

Series Identifier: 17


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Wonderbaere vryagie, tusschen den getrouwen Floris en de beminnenswaerdige Blanchifleur

First Line: Een stuk van liefde moet ik u verhaelen

Tune: het droevig Nonneken

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw liedeken op den achterklap

First Line: Als men wild de waerheyd spreken

Tune: In het krieken van de dagen

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Zedelyk Mey-liedeken voor de subtiele, geesten op zin van Ovidius, goedgekeurd door vermaerde rym-schryvers

First Line: De zoete tyden

Tune: den trompetter

Harding B 43(p. 21, 22)

Notes:  The sheet is divided

Edition - Bod18850

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 31


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de standvastige Liefde uytgeschenen in Jan Van Haelst en Fidelia

First Line: In de vreede oorlogs tyden

Tune: den bekeerden Zondaer

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van het Haesken

First Line: Ik arm haesken in 't wilde woud

Tune: Klaes in den kandelaer is zoo prat

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken of regtveerdige justitie gedaen aen eene dogter te Rumpst

First Line: Komt hier dochters en vrouwe

Harding B 43(p. 27, 28)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18860

Imprint Names:  Paemel, L. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Te Gend, by L. van Paemel, Boekdrukker op den Brabanddam

Series Identifier: 52


1st Ballad

Title: Prins Eugenius. Samenspraeke tusschen prins Eugenius en de stad Ryssel

First Line: Prins. Godt geeft u goeden dag

Tune: de militie van Iperen

Subjects:  Lille (Belgium)

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de vlucht van Daphné, voor Apollo

First Line: Toen Daphné d'overschoone maegd

Tune: When Dafné die [sic] from Febus sly [sic]

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-gezang

First Line: Met de zoete tyden van het Mey-saisoen

Tune: Ouders wilt eens hooren hoe den handel gaet

4th Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken ofte den lof der Boeren

First Line: Aen wie zal ik voor dezen keer

Tune: Prinsken

Themes:  Farmers

Harding B 43(p. 57, 58)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18862

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, no 3

Series Identifier: 65


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas

First Line: In de Heylige Schriftuere

Tune: Très adorable bergère

Themes:  Prodigal son

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Mey-lied van de zeven takken, gezeyd zeven Heylige Sacramenten

First Line: Met deze zoet en aengename tyden

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora

First Line: Wat baert de liefde niet

Tune: Ik drink den nieuwen most

Harding B 43(p. 73, 74)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod18876

Imprint Names:  Paemel, I.-C. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, Drukkery van I.-C. Van Paemel, lange Violettestraet, no 3

Series Identifier: 78


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Kapiteyn Filar. Liedeken op de getrouwe liefde van kapiteyn Filar en Constanse

First Line: De liefde doet veele herte leyden

Tune: Braband

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van kapiteyn Bart

First Line: Dat Melphomena nu de droeve dod beschreyd

Tune: 't kwezelken van Gent

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Den lakensnyder en zyne vrouwe

First Line: Al die hier staen, niemand en moet hem stooren

Tune: Ieder heeft zyne maniere van leven

4th Ballad
5th Ballad
Harding B 43(p. 89, 90)

Notes:  The sheet is divided.

Edition - Bod22998

Imprint Names:  Cawe, G.

Imprint Locations:  Brussels

Date  [c.1714]

Imprint: Tot Brussel, by Guillielmus Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Beklagh-Liedeken van S. Nicolaes-Thoren over het Vallen geschiedt den 29. Julii 1714

First Line: Comt Borgers algelÿk

Tune: Philip myn tweede ziel

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Lideken [sic] van schoon Isabel

First Line: Kan Cupido schieten

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de Bombardatie der princelycke Stadt Brussel begont den 13. Augusti 1695

First Line: O Brussel princelijke Stede

Tune: Als den Koninck der Fransche Helden

28825 c.1(1)

Click image to view larger


Edition - Bod22999

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren

First Line: Sa laet ons lustigh vrolijck zijn

Tune: Den Marsch van Bavier

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans

First Line: Hoort lieve vrienden

Tune: Jenno myn schoone

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagie tusschen eenen herder en herderin

First Line: Ick groet u schoon Silvia gepresen

28825 c.1(10)

Click image to view larger


Edition - Bod23001

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker ende Boeckverkooper op de Kole-Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken, van een dochter die hadde twee minnaers

First Line: Vrinden blijft hier wat staen

Tune: den jaeger van Berghlandt

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermaeckelych liedeken op de jacht van Diana

First Line: 'K sagh in 't krieken van den dage

Tune: Van d'Opera van Brussel (oft) Lief wilt myne gryse hayren

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken

First Line: Siet mijn ziel door min gedreven

28825 c.1(12)

Click image to view larger


Edition - Bod23003

Imprint Names:  Thieuillier, widow ofColpyn, A.P.

Imprint Locations:  AntwerpAntwerp

Imprint: t' Antwerpen, by de Weduwe Thieullier en A.P. Colpyn, op de groote Mert in de Pauw


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de goede vrouwe Susanna

First Line: Gy mannen en vrouwen wilt toch gedachtig wesen

Tune: Ver' ubileert gy Venus jongeren

Themes:  Susanna and the elders

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van den patriarch Abraham

First Line: Hoort al gy mans en vrouwen

Tune: Adam en Eva

Subjects:  Abraham (Biblical patriarch)

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Een schoon liedekens van den propheet Jonas

First Line: Godt sprack in voorlede tijden

Tune: Daer ick lagh en sliep in't groene

Themes:  Jonah (Biblical prophet)

28825 c.1(14)

Click image to view larger


Edition - Bod23007

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vermakelyke Vryagie

First Line: Jongman. Schoon Isabel verstaet mijn reden wel

Tune: Schoon Isabel

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv

First Line: O doodt o vreede doodt!

Tune: Biron

Subjects:  Louis XIV, King of France, 1638-1715

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende

First Line: Liefste Rosalinde waerom weende gy

Tune: Trompet marin oft Wat voor groote blydtschap

28825 c.1(3)

Click image to view larger


Edition - Bod23011

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraeck tusschen eenen jongh-man ende jonge vryster

First Line: Voeghdersse van myn teer gemoet

Tune: Van't nieuw ballet

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Droevige tragedie of vreede moort, die Peer Jonghman heeft gedaen aen syn vryster ende vader

First Line: Wat is de liefde blint

Tune: Ich drinck den nieuwen most

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken van de minne-klacht

First Line: Liefst Philis hoort mijn klacht

Tune: Pladysen

28825 c.1(7)

Click image to view larger


Edition - Bod23012

Imprint Names:  Cawe, G., widow of

Imprint Locations:  Brussels

Date  c.1714

Imprint: Tot Brussel, by de Weduwe G. Cawe, Boeckdrucker op de Kole- Merckt


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Vryagei liedeken ofte samen-spraeck

First Line: Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Samen-spraecke tusschen eenen Jongman ende eede jonge Dochter

First Line: O schoon Catharina nouw

3rd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken op het Houwelyck

First Line: Het houwelijck is als een miloen

Themes:  Marriage

28825 c.1(8)

Click image to view larger


94 results found Page 1 of 4  Next>>

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×