Broadside Ballads Online

from the Bodleian LibrariesFilter your search:

Result Type:
Editions - 8
Ballad Works - 3
Themes:
Card games - 8
Seduction - 3
Adultery - 1
Disguise - 1
Domestic strife - 1

(show more)

Dates:
1650-1700 - 1
1750-1800 - 1
1800-1850 - 2
Subjects:
Windsor (England) - 1
Collections:
Bodleian Harding - 5
Bodleian Firth - 3
Bodleian Rawlinson - 1
Bodleian Wood - 1
Printers/Publishers:
[s.n.] - 3
Birt, T. - 1
Clarke, J. - 1
Coles, F. - 1
Fowler - 1

(show more)

Locations:
London - 3
[s.l.] - 3
Ghent - 1
Salisbury - 1

Search again:

Results:

Your current search: Theme: Card games

11 results found Page 1 of 1

Edition - Bod13765

Imprint Names:  Birt, T.

Imprint Locations:  London

Date  between 1828 and 1829

Imprint: Printed by T. Birt, (wholesale and retail,) 10, Great St. Andrew-Street, Seven Dials, London.


1st Ballad - Roud Number: 232

Title: The cards

First Line: As I walked out one midsummer morning

Subjects:  Windsor (England)

Themes:  Card games

2nd Ballad - Roud Number: 13309

Title: The fiddle

First Line: As Jockey, on a summer's day

Harding B 11(540)

Click image to view larger


Edition - Bod13875

Imprint Names:  Fowler

Imprint Locations:  Salisbury

Date  between 1770 and 1800

Ballad

Title: Rules for quadrille

First Line: If you're the ombre, and your friend

References:

ESTC: T46962

Themes:  Card games

Harding B 14(46)

Click image to view larger


Ballad Work - Roud Number: 232

Titles:
The cards
Game of all fours

First Lines:
As I walked out one midsummer morning
As I was walking one midsummer morning

Subjects:
Windsor (England)

Themes:
Card games
Seduction

Edition - Bod7911

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

Series Identifier: 265


1st Ballad - Roud Number: 509

Title: Nut girl

First Line: Come all you brisk young fellows

Themes:  Seduction

2nd Ballad - Roud Number: 232

Title: Game of all fours

First Line: As I was walking one midsummer morning

Themes:  Card games

Firth b.34(120)

Click image to view larger


Edition - Bod10691

Imprint Names:  Paemel, I. van

Imprint Locations:  Ghent

Imprint: Gent, drukkery van I. Van Paemel, Violettestraet, 3.

Series Identifier: 34


1st Ballad - Roud Number: FFF

Title: Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel

First Line: Schoon het natuerlyk kaertespel

Tune: Moet ik hier nog lang op schildwagt staen

Themes:  Card games

2nd Ballad - Roud Number: FFF

Title: Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn

First Line: Komt en hoort my aen

Tune: Wot droef geklagt hoort men onder 't vrouw geslagt

Themes:  Women soldiers

Harding B 43(p. 31, 32)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.

Harding B 43(p. 63)

Notes:  The sheet is divided. The second part of Harding B 43(p. 63) is kept separately.


Click image to view larger


Ballad Work - Roud Number: V9376

Titles:
Tom Browns delight. Or, The good fellows frolick

First Lines:
It was my chance to be

Themes:
Card games
Drinking
Music
Taverns

Edition - Bod1196

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

Series Identifier: 45


1st Ballad - Roud Number: V2134

Title: Steam loom weaver

First Line: One morning in summer I did ramble

Themes:  Sexual intercourse

2nd Ballad - Roud Number: 232

Title: Game of all fours

First Line: As I was walking one midsummer morning

Themes:  SeductionCard games

Firth b.34(281)

Click image to view larger


Edition - Bod5070

Imprint Names:  Coles, F.Vere, T.Wright, J.Clarke, J.

Imprint Locations:  LondonLondonLondonLondon

Date  between 1674 and 1679

Imprint: Printed for F. Cole [sic], T. Vere, J. Wright, and J. Clark

Notes:  Douce Ballads 2(213a) is another issue.


Ballad - Roud Number: V9376

Title: Tom Browns delight. Or, The good fellows frolick

First Line: It was my chance to be

Tune: To thee Tom Brown

References:

ESTC: R235683

Themes:  TavernsDrinkingCard gamesMusic

4o Rawl. 566(116)

Click image to view larger


Wood E 25(66)

Click image to view larger


Edition - Bod12087

Imprint Names:  Pitts, J.

Imprint Locations:  London

Date  between 1819 and 1844

Imprint: Pitts, Printer, Toy and Marble Warehouse, 6, Great St. Andrew Street, Seven Dials


1st Ballad - Roud Number: V19874

Title: The jealous husband well fitted

First Line: A hosier lived in Leicester as I have heard many tell

Themes:  DisguiseDrunkennessDomestic strife

2nd Ballad - Roud Number: 232

Title: The cards

First Line: As I walked out one midsummer morning

Themes:  Card games

Harding B 11(1855)

Click image to view larger


Edition - Bod12705

Imprint Names:  [s.n.]

Imprint Locations:  [s.l.]

1st Ballad - Roud Number: 232

Title: The cards

First Line: As I walked out one midsummer morning

Themes:  SeductionCard games

2nd Ballad - Roud Number: V12935

Title: Poisoned family

First Line: Good friends far and near

Tune: Vicar and Moses

Themes:  AdulteryPregnancyServants

Firth b.27(418)

Click image to view larger


Firth b.34(231)

Click image to view larger


Harding B 11(3042)

Notes:  Harding B 11(3042) is stamped: Harvard College Library, Aug.15, 1916, Kittredge fund.


Click image to view larger


Ballad Work - Roud Number: FFF

Titles:
Den lakensnyder en zyne vrouwe
Zedig mey-liedjen van de jonge jeugd der minne
Liedeken of Ontmoeting van den Wandelenden Jode
Mareie et Martin
Kapiteyn Jacobus. Liedeken van den kloekmoedigen Kapiteyn Jan Jacobsen, die alleen met syn volk vegte tegen zeven Hollandsche schepen
Een sinjor die van Roomen kwam. Klugtig liedeken, voorgevallen in Italien aen eenen sinjor van Antewerpen
Jeanne d'Arc, dite pucelle d'Orléans
Liedeken van eenen potafer, die met bedrog een ryke joffrouw vryde en trouwde
Lied van den hovenier Florus
Een over oud liedeken van de wonderlyke kragt der minne
Liedeken tot lof van syn Hoogheyt den Hertogh van Beyeren
Aurora brengt den klaren dag. Afscheyd-lied van eenen jongman die na Oost-Indiën ging en van zyn liefste afscheyd nam
Liedeken van twee verdrukte weezen of standvastige liefde afgebeeld in Valerius en Lucia
Liedeken van den patriarch Abraham
Liedeken op de martel-dood van Marie Antoinette, ards- hertoginne van Oostenryk en koninginner van Vrankryk, weduwe van Louis XVI, onthalst op den 16 October 1793
Liedeken van den Accysenaers Zoon
Wonderbaere vryagie, tusschen den getrouwen Floris en de beminnenswaerdige Blanchifleur
Liedeken van eene hooveerdige Dame die door eenen pater dede eenen spiegel koopen te Parys
Een schoon historie liedeken
Nieuw liedeken, van een quesel en eenen eremyt, en hoe de quesel is gevaeren, sal u dit liedt verklaren
Een schoon Historie-Liedt van Heer Frederick van Genua, een ryck Coopmans Vrouwe
Merkweèrdig victorie-lied, over de kapitulatie en het overgaen der stad Luxembourg, op den 7 Mey 1795
Liedeken van Franciscus Anneeses, onthoofd op den 19 Septemb. 1719
Wonder historie-liedeken van den timmerman van Keulen
Den kaetzebal of beklagliedeken van eenen jongman en eene jonge dochter, die langen tyd te samen gevryd hadden en alle twee van liefde gestorven zyn
Nieuw Liedeken, van de doodt van den Koninck van Vranckryck Ludovicus den xiv
Liedeken op de standvastige Liefde uytgeschenen in Jan Van Haelst en Fidelia
Vertroostinge over d'Overledene, door de Bruyloft van de Levende
Nieuw liedeken, ofte samen-spraecke, tusschen eenen rycken jonghman, en een dienst-maeght
Een nieuw vermaeckelyck liedeken van den snellen jaegher van't haesken
De liefde triomfeert. Wonder trouw geval tusschen eene edele kapiteijns dochter en eenen gemeynen soldaet
Nieuw aengenaem liedeken van d'aerdsche goden
Liedeken van den nieuwen Most
Een schoon liedekens van den propheet Jonas
Liedeken van Rosalinde. Of vertroosting voor d'overledene door de bruyloft der levende
Ratelwachts Nieuwe-jaers groet, aen alle heeren, kooplieden, borgers, en inwoonders der stad Amsterdam, voor't jaer ons heeren 1721
Nieuw liedeken op den achterklap
Rouw-Klagt van den Dolfyn, zoontjen des konings van Vrankryk
Nieuw liedeken
Het wonderbaer geval der liefde tusschen Rudolphus en Theresia
Vryagie tusschen eenen herder en herderin
Een nieuw liedeken van de seven H. Sacramenten
Kluchtig liedeken, op het wonderbaer leven en dood van den beroemden Pier la la
Den kloef-maker. Klugtig liedeken van eene bermhertige vrouwe tot haren overleden man
Nieuw liedeken van de nobel neusen
Wonderbaer lied wegens een koper kruys voorgevallen in Konstantinopelen onder 't turks gebied
Lied van den Dominé van Yzendyke
Liedeken op den uytersten wille van Jacobus Lerberge
La mort de M. de Malbroug ou le petit page
Liedeken ofte den lof der Boeren
Een devoot Liedeken van een danckseggende Ziele
Maestrigt gy schoone stede. Samenspraeke tusschen den konig van Vrankryk en de Stad Maestricht
Beklagh-Liedeken van S. Nicolaes-Thoren over het Vallen geschiedt den 29. Julii 1714
Liedeken van den verloren zoon, tot voorbeeld van alle zondaers die hun willen bekeeren, beschreven door den Heyligen evangelist Lucas
Triomf-liedeken op het ontzet van Weenen
Trouw beklag
Beklag-liedeken, over het afsterven van Hare Keyz. en Kon. Maj. Maria Theresia, overled. tot Weenen den 9 November 1780
Het meysken van Breda. Vermaekelyk liedeken van een manhaftig vrouwspersoon, die di Staeten van Holland vyt jaren en zes maenden gedient heeft als Grenadier binnen Breda
Zedelyk Mey-liedeken voor de subtiele, geesten op zin van Ovidius, goedgekeurd door vermaerde rym-schryvers
Lideken [sic] van schoon Isabel
Liedeken op de standvastige liefde van Julianus en Leonora
Nieuw liedeken van den nagtroeper
Nieuw mey-lied
Den bloemmaker of schoon gesstleyk liedeken van een soudans dogterken
Den Uytleg van den Onzen Vader
Christelyk en Stigtbaer Liedeken van het Kaerte-spel
Slag van Fontenoy
Liedeken van den gulden A. B. C.
Trouwgeval tusschen eenen gemeynen soldaet en eene ryke generaels dochter
La capitulation de Sédan
Een liedeken, van den kocks vrolycke Bruyloft, en het vremt gedans
Liedeken van Nelson, waer in aengetoont word de beproefde liefde, van den schildwagt Nelson en Adelaïde
Een schoon historie-liedeken van Achab en Regina, tot spiegel der getrouwde
Liedeken van de goede vrouwe Susanna
Nieuw liedeken van den jaeger van Bergland
Wonderbare geschiedenis van eenen Voerman, die door de hulp van eenen armen mensch op de baen van Uytrecht uyt zyn verdriet is verlost geweest
Liedeken van den Kers-nacht
Schroomelyke ende Rechtveerdige justitie, gedaen binnen de princelycke hooftstad Brussel, op den 23. December 1767
Liedeken en wonderbare geschiedenis van eene vrouw die den koning als soldaet gediend heeft om by haer lief te zyn
Liedeken van eenen Doctor en eene Dogter
Beklag lied, van eene jonge meyd die den boerenstiel verlaten heeft om eene joffrouw te worden
Liedeken van de Bombardatie der princelycke Stadt Brussel begont den 13. Augusti 1695
Een nieuw liedeken
Wonderbaer historie lied van August, bleekers zoon, soldaet in plaets van zynen broeder, flanqueur onder d'infanterie
La chaste Suzanne
Vryagei liedeken ofte samen-spraeck
La Marseillaise
Vers au général Wellington

First Lines:
De zoete tyden
De werken van den Opper-Al
Weduwe vrouwkens al te maele
In myn jeugd en jonge jaren
Wat droefheyd en zugten t'allen kant
Gods kerke triumpheert
Christene zielen al
Het is Aurora met haer straelen
Myn liefste lief mijn overschoone bloemen
Wat lyd een minnaer smert
Belétina wilt aentrekken
De liefde triomfeert
Godt sprack in voorlede tijden
Maer men hoort den nagtroeper komen
Vrienden blyft wat staen
Wonder is Gods kragt
Ach christen menschen schud en beeft
O wonderlyke kracht der min
Siet gy Christene al-gemeyn
Luystert al te samen nae dit lied
In de vreede oorlogs tyden
De liefde is wonder in hare werken
Komt hier lieden van goed gedagt
Marquis Prie wat heb ik u misdaen?
Die gierne lacht
In het begin van myne jonge jaren
Liefste Rosalinde waerom weende gy
Ten lesten het is gedaen
Een soudan had een dogterken
Comt Borgers algelÿk
Kan Cupido schieten
Maetricht [sic] gy schoone stede
Was is de wereld tog
Komt hier oud en jong van jaren
Jonghman. Meysken wilt gy met my trouwen
Aenhoort dit leidt seer klachtig en jammerlijck afgrys
Sire majesté Guillaume
Aurora brengt den klaren dag
't Is met den mey dat alles gaet erleven
De deugd en bestaet in geenen schyn
Jonge jeugd der minne
Den elfsten dag van Mey
Wegh wegh vrouw Venus met u loose
God toond zyn werken wonderbaer
Au bruit de tes exploits l'Europe se réveille
Nu vrienden hoort zingen
Hoort lieve vrienden
Wie wilt hooren een nieuw lied
Komt en hoort my aen
Sa vrienden luystert naer dees klugt
God heeft zyn wonder werken
Wel Luxembourg gy schoone stad
Mars wilt myn stem versterken
Als twee deugdzaem herten malkaer vinden
Heer hoe wonder zijn u wercken
Schoon het natuerlyk kaertespel
Hoort al gy mans en vrouwen
Ik drink den nieuwen most
Allons, enfants de la patrie
Wy mogen wesen goede lien
Al die hier staen, niemand en moet hem stooren
Sa laet ons lustigh vrolijck zijn
Als men wild de waerheyd spreken
O doodt o vreede doodt!
Wanneer dat Phebus gaet, met zijn vergulde wagen
Aen wie zal ik voor dezen keer
Komt zondaers luystert naer dit lied
Christene zielen algelyk
In de Heylige Schriftuere
Ik zal u gaen verklaren
Ick groet u schoon Silvia gepresen
De liefde heeft soo men seyd
Nelson, een braef soldaet der soldaten
Approchez-vous, ames fidelles
Ach mensch staet van uw boosheyd af
August trok op in plaets van zynen broeder
Komt hier al by en hoort dees klugt
Tout au beau milieu d'Orléans
Vinez on pau cial qui ji v's deie
Wee my Apolos kind, dat Lerberg kwam te schryven
Liefst Rosalinde wearom weende gy
O Brussel princelijke Stede
Een stuk van liefde moet ik u verhaelen
Als men schreef menschen hoort dit klaer
Wat baert de liefde niet
Hoe kan, hoe kan het wezen
Gy mannen en vrouwen wilt toch gedachtig wesen
Marlb'roug s'envat en guerre

Subjects:
Louis XIV, King of France, 1638-1715
Louis XVII, of France, 1785-1795
Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, king of France, 1755-1793
Wellington, Arthur Wellesley, Duke of, 1769-1852
Vienna (Austria)
Maria Theresa, Empress of Austria, 1717-1780
Abraham (Biblical patriarch)
Luxembourg
Maastricht (Netherlands)

Themes:
Emigration
May day
Prodigal son
Noses
Farmers
Seduction
Fontenoy, battle of
Executions
Religion
Wandering Jew
Susanna and the elders
Jonah (Biblical prophet)
Soldiers
Women soldiers
Drinking
Christmas
Franco-Prussian war
Card games

11 results found Page 1 of 1

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are small text files that can be written and read by websites and stored by the browser on your computer, tablet or smartphone. They do a number of things including allowing access to some types of content and functionality to users, and collecting anonymous user information so that site owners can monitor the performance of their sites. They are a kind of "memory" for a website that can help it respond appropriately to users and user behaviour.

Cookies on this website

This website stores cookies to remember the style (colours/fonts) preference and the ones used in Google Analytics. This anonymously tracks individual visitor behaviour on the website so that we can see how the site is being used. We only use this information for monitoring and improving our website and content for the benefit of our users (you).

More information about controlling these cookies can be found at The Bodleian Libraries and Cookies page.

You can opt out of Google Analytics cookies completely (from all websites) by visiting Google Analytics Opt-out Browser Add-on (BETA).

If you wish to have a deeper understanding about the cookies that Google uses check Cookies & Google Analytics page.

×